Voorwaarden voor deelname aan de prijstrekking Eurobahnland

 

1. Organisator

De verantwoordelijke organisator van de prijswedstrijd is Keolis Deutschland GmbH &

Co KG, Immermannstraße 65 c, 40210, Düsseldorf, Duitsland.

 

2. Deelname

Deelname aan de wedstrijd is vrijwillig en gratis. De deelnemer aanvaardt de voorwaarden en vereisten voor deelname door een selectievakje aan te vinken. Deelname is alleen toegestaan voor meerderjarige personen die ingezetene zijn van de Bondsrepubliek Duitsland of Nederland. Elke deelnemer mag slechts één keer deelnemen aan elke prijstrekking van de wedstrijd.

 

Medewerkers van Eurobahn en Keolis Deutschland GmbH & Co. KG, hun familieleden en alle personen die betrokken zijn bij de uitvoering van de wedstrijd zijn uitgesloten van deelname. Als een niet-deelnamegerechtigde persoon wordt aangewezen als winnaar, zal deze persoon de prijs worden ontzegd en zal een andere winnaar worden aangewezen uit de overgebleven deelnemers.

 

Indien er gegronde redenen zijn, zoals pogingen tot manipulatie, kunnen individuele deelnemers zonder aankondiging worden uitgesloten van de wedstrijd. Overtreding van de wedstrijdvoorwaarden, beïnvloeding van gelijke kansen, bijvoorbeeld in de vorm van technische manipulatie, of een vergelijkbare ernstige overtreding kan, naar het oordeel van Eurobahn, leiden tot uitsluiting van deelname, eventueel ook met terugwerkende kracht, of tot een wijziging van de wedstrijdvoorwaarden.

 

Deelnamegerechtigden:

Iedereen die tussen 05-07-2021 en 01-09-2021 en tussen

11-10-2021 en 29-10-2021 een wedstrijdpin ontdekt op www.eurobahnland.de/nl en zich daar heeft geregistreerd als deelnemer.

 

Deelnameperiode:

De wedstrijd zal wekelijks plaatsvinden gedurende twee promotieperiodes, namelijk van 05-07-2021 tot 01-09-2021 en van 11-10-2021 tot 29-10-2021. Een wedstrijdronde van de promotieperiode eindigt op vrijdagavond om 23.59 uur.

 

Inzendingsdeadline: elke vrijdag binnen de deelnameperiode om 23.59 uur

 

Om aan de wedstrijd te kunnen deelnemen, moet de deelnemer in de desbetreffende ronde de wedstrijdpin

 

Gewinsspielstecknadel

 

op de homepage op www.eurobahnland.de/nl vinden en hierop klikken, evenals de verplichte velden van het deelnameformulier volledig invullen met zijn/haar

  • voor- en achternaam
  • postadres
  • geboortedatum
  • reisbestemming van de week

 

Na het verzenden van deze gegevens en dus na voltooiing van de registratie wordt een bevestiging getoond.

 

3. Prijs en prijsuitreiking

De prijs is een dagtrip naar de betreffende attractie inclusief toegang en vervoer met de Eurobahn voor 2 volwassenen en 2 kinderen. Elke week zullen er 3 prijzen worden verloot voor telkens 2 volwassenen en 2 kinderen. 

 

Uit alle deelnemers die aan de opgegeven voorwaarden voldoen, worden binnen de promotieperiode wekelijks op zaterdag met behulp van loten drie winnaars getrokken. Elke deelnemer kan slechts één keer winnen.

 

Eurobahn zal de prijzen alleen verzenden aan personen die voldoen aan alle vereisten van de genoemde deelnamevoorwaarden of zal de prijzen terugvorderen indien na betaling of uitreiking blijkt dat niet aan de vereisten voor betaling of uitreiking is voldaan.

Deelname van minderjarigen en uitreiking van prijzen aan minderjarigen zijn uitgesloten. Prijzen worden niet contant uitbetaald en mogen niet worden overgedragen anderen. Er zijn geen troostprijzen.

 

4. Informatie over gegevensbescherming

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming, andere wetten inzake gegevensbescherming die geldig zijn in de lidstaten van de Europese Unie, evenals andere bepalingen inzake gegevensbescherming, is:

 

Keolis Deutschland GmbH & Co. KG,

Immermannstraße 65 c,

40210, Düsseldorf, Duitsland.

Tel.: (+) 00800 387 622 46

 

Contactgegevens van de functionaris inzake gegevensbescherming

Dhr. Marco Biewald
keolis.dsb(at)verdata.de
Tel: (+) 0211/4383300

De persoonlijke gegevens van de deelnemers zullen niet openbaar worden gemaakt.

 

De gegevens die zijn verzameld in verband met de prijswedstrijd, worden ten behoeve van de uitvoering van de wedstrijd elektronisch verwerkt en opgeslagen. De gegevens die worden verzameld, elektronisch verwerkt en opgeslagen ten behoeve van de uitvoering van de wedstrijd, worden na beëindiging van de wedstrijd gewist, tenzij er wettelijk een langere bewaarperiode vereist is.

 

Uw persoonsgegevens worden gedeeld met de bedrijven die betrokken zijn bij de uitvoering en afhandeling van de wedstrijd en het verstrekken van de prijs. Dit zijn de uitvoerende organisaties. De rechtsgrondslag voor het gebruik en de overdracht van de gegevens is artikel 6, lid 1b van de AVG en/of artikel 6, lid 1f van de AVG. Het gerechtvaardigde belang vloeit voort uit de mogelijkheid om de naleving van de deelnamevoorwaarden te controleren.

 

U hebt recht op inzage op grond van artikel 15 van de AVG, recht op rectificatie op grond van artikel 16 van de AVG, recht op wissing op grond van artikel 17 van de AVG, recht op beperking van de verwerking op grond van artikel 18 van de AVG, recht om bezwaar te maken op grond van artikel 21 van de AVG en recht op gegevensoverdraagbaarheid op grond van artikel 20 van de AVG. Bovendien bestaat het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (artikel 77 van de AVG in combinatie met § 19 van de Duitse wet inzake gegevensbescherming (BDSG)). U kunt uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde intrekken door contact op te nemen met Eurobahn. De intrekking geldt alleen voor de toekomst. Verwerkingen die vóór de intrekking hebben plaatsgevonden, blijven onverlet.

 

Meer informatie over onze omgang met persoonsgegevens is te vinden in de verklaring inzake gegevensbescherming van Eurobahn, die beschikbaar is op https://www.eurobahn.de/nl/gegevensbescherming.

 

5. Stopzetting van de wedstrijd

Eurobahn behoudt zich het recht voor de wedstrijd op elk moment te staken of te beëindigen, met name in het geval van overmacht en/of indien de wedstrijd om organisatorische, technische of wettelijke redenen niet kan worden uitgevoerd of voortgezet. Indien de wedstrijd om deze redenen wordt gestaakt of beëindigd, hebben de deelnemers geen rechten jegens Eurobahn.

 

6. Aansprakelijkheid

Eurobahn is alleen aansprakelijk voor schade die door haar, door haar wettelijke vertegenwoordigers of door plaatsvervangende agenten opzettelijk, door grove nalatigheid of door schending van wezenlijke contractuele verplichtingen in verband met de uitvoering van de prijswedstrijd is ontstaan. Essentiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming noodzakelijk is om het doel van de actie te verwezenlijken en waarbij de deelnemer zich regelmatig kan beroepen op de nakoming ervan. In geval van een inbreuk op essentiële contractuele verplichtingen is Eurobahn slechts aansprakelijk voor de voorzienbare schade die kenmerkend is voor het contract.

 

De aansprakelijkheid voor schade als gevolg van letsel of schade aan de gezondheid blijft door bovengenoemde bepalingen onverlet.

 

7. Klachten

Klachten over deze prijstrekking kunt u sturen aan Keolis Deutschland GmbH & Co KG sturen door contact op te nemen via marketing@keolis.de. Een ingediende klacht wordt binnen 14 dagen na binnenkomst beantwoord.

 

8. Algemeen

Keolis Deutschland GmbH & Co KG handelt in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen 2014. Omdat de individuele prijs niet hoger is dan €449,- euro hoeft geen kansspelbelasting worden afgedragen. 

 

Op de uitvoering van de wedstrijd is uitsluitend het Duitse materiële recht van toepassing. Juridische procedures over de uitvoering van de wedstrijd, de beslissing over de winnaar en de uitreiking van de prijs zijn niet mogelijk.

 

Indien afzonderlijke bepalingen in deze deelnamevoorwaarden ongeldig zijn of indien er een hiaat in de regels bestaat, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.